Kontynuacja nauki zdalnej

Dyrektor szkoły na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)
4. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-w-szkolach-nowe-zasady-organizacji-pracy-szkol-w-wybranych-wojewodztwach-od-15-do-28-marca

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

1. Od dnia 15.03.21 r. do 28.03.21 r. uczniowie II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BRZEGU będą brali udział w zajęciach według planu lekcji w trybie zdalnym.
2. Każdy z uczniów przechodzi na wskazaną formę nauczania, jaka została ustalona i jest ona obowiązkowa dla uczniów naszej szkoły.
3. Szczegółowe warunki nauczania zdalnego, obowiązki wychowawców klas, nauczycieli specjalistów opisują „Procedury funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020r.”
5. System nauczania zdalnego obejmuje wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
6. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przypominają swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
7. Dla klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych organizowane według decyzji indywidualnej nauczyciela.
8. Wychowawcy powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określają „Procedury funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020r.”
9. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.
10. Powrót do stacjonarnego trybu nauki lub przejście na nauczanie hybrydowe całej szkoły nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.
11. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 15.03.21 r.