Terminarz wywiadówek

l.p. Termin  
1  

13.09.23

 

Spotkania z rodzicami 16:30, w tym:

  • ogólne z dyrekcją szkoły oraz  spotkanie

z wychowawcą klasy I

 

  • klasy II –IV zebranie – spotkanie z wychowawcą
  • wybór Rady Rodziców, komitet studniówkowy
  • Rada Rodziców 17:30
  • Spotkanie z pedagogiem szkoły na temat edukacji włączającej dla rodziców uczniów niepełnosprawnych, z opiniami i orzeczeniami PPP  17:30
2. 8.11.23 Spotkania z rodzicami  – konsultacje dla rodziców klas I – IV.

 

3. 13.12.23 Spotkanie z rodzicami:

·         klasy I – III- konsultacje dla rodziców

·         klasy IV– wywiadówka, informacja o ocenach przewidywanych

4. 11.01.24 Spotkanie z rodzicami:

  • klasy I – IV – wywiadówka – informacja o  wynikach klasyfikacji śródrocznej

 

5. 26.03.24 Spotkania  z rodzicami:

  • klasy I – III – konsultacje dla rodziców
  • klasy IV –wywiadówka,  informacja  o przewidywanych ocenach          klasyfikacyjnych
6. 28.05.24 Spotkania  z rodzicami:

– informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

Zapraszamy!