Terminarz wywiadówek

13.09.22. Spotkania z rodzicami 16:30, w tym:

  • klasy I –IV zebranie ogólne z dyrekcją szkoły oraz spotkanie

z wychowawcą

  • wybór Rady Rodziców, komitet studniówkowy
  • Rada Rodziców 17:30
  • Spotkanie z pedagogiem szkoły na temat edukacji włączającej dla rodziców uczniów niepełnosprawnych, z opiniami i orzeczeniami PPP 17:30
9.11.22. Spotkania z rodzicami  – konsultacje dla rodziców klas I – IV.
14.12.22. Spotkanie z rodzicami:

·klasy I – III- konsultacje dla rodziców

·klasy IV– wywiadówka, informacja o ocenach przewidywanych

11.01.23. Spotkanie z rodzicami:

  • klasy I – IV – wywiadówka – informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

 

22.03.23. Spotkania z rodzicami:

  • klasy I – III – konsultacje dla rodziców
  • klasy IV –wywiadówka,  informacja klasyfikacyjnych
31.05.23. Spotkania  z rodzicami:

– informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

Zapraszamy!