Nauka Zdalna

 

ZARZĄDZENIE NR  12/2021/22

DYREKTORA SZKOŁY O PRZEŚCIU NAUKI W TRYB ZDALNY

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BRZEGU

z dnia 15.12.21 r.

Dyrektor szkoły na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

zarządza co następuje:

 1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. uczniowie II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BRZEGU będą brali udział w zajęciach według planu lekcji w trybie zdalnym. W okresie od 23.12.21 r. do 2.01.22 jest przerwa świąteczna. 7.01.22 to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 2. Każdy z uczniów przechodzi na wskazaną formę nauczania, jaka została ustalona i jest ona obowiązkowa dla uczniów naszej szkoły.
 3. Szczegółowe warunki nauczania zdalnego, obowiązki wychowawców klas, nauczycieli specjalistów opisują „Procedury funkcjonowania Szkoły od 1 września 2021r.”
 4. System nauczania zdalnego obejmuje wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
 5. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przypominają swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
 6. Wychowawcy powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określają „Procedury funkcjonowania Szkoły od 1 września 2021r.”
 7. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.
 8. Powrót do stacjonarnego trybu nauki lub przejście na nauczanie hybrydowe całej szkoły nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.
 9. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 20.12.21 r.